Z00T2D0, Қазақстан, Астана қ., Тәуелсіздік даңғ., 59
- (Бизнес-байланыс)

Филиалдар

2023 жылғы 1 маусымға компанияда 505 адам жұмыс істейді

Екібастұз

Солтүстік

Шымкент

Оңтүстік

Өскемен

Шығыс

Қарағанды

Қарағанды

Алматы

Алматылық

Ақтөбе

Ақтөбе

Қостанай

Қостанайлық

Астана

Ақмола

Атырау

Батыс

Екібастұз

Солтүстік

Шымкент

Оңтүстік

Өскемен

Шығыс

Қарағанды

Қарағанды

Алматы

Алматылық

Ақтөбе

Ақтөбе

Қостанай

Қостанайлық

Астана

Ақмола

Атырау

Батыс

«ЭНЕРГОИНФОРМ» АҚ-НЫҢ СОЛТҮСТІК ФИЛИАЛЫ

Энергоинформның «Солтүстік Өңірлік орталығы» 2002 жылдың шілде айында құрылған. «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесі 2011 жылдың қаңтарында «Энергоинформ» АҚ Солтүстік филиалын құру туралы шешім қабылдады.

2012 жылғы 24 сәуірдегі № 149-1945-16-Ф-л филиалды есептік тіркеу туралы куәлігі.

Солтүстік филиалының директоры — Мұқашев Бауыржан Құсайынұлы.

Филиалдың негізгі мақсаты:

 • ұлттық электр желісінің (ҰЭЖ), бөгде ұйымдардың электр желілерінің (электр беру желілері мен қосалқы станцияларының) жабдықтарына қызмет көрсету;
 • телекоммуникациялық жабдықтарды монтаждау, жөндеу, жаңғырту бойынша жұмыстарды жобалау, орындау;
 • жабдықтарды басқару, бақылау, мониторинг, есепке алу, диспетчерлеудің автоматтандырылған жүйелерін жобалау, енгізу.

Солтүстік филиалы Екібастұз қаласында орналасқан. Филиал өзіне жүктелген міндеттерге сәйкес келесі қызметтерді орындайды:

 1. «Энергоинформ» АҚ иелігіндегі лицензияларға сәйкес «KEGOC» АҚ «Солтүстік жүйеаралық электр тораптары» филиалының (бұдан әрі – ЖЭТ филиалы) диспетчерлік және технологиялық басқару құралдарының, диспетчерлік басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің сенімді және сапалы жұмысын қамтамасыз ету;
 2. ЖЭТ филиалы мен өңірлік диспетчерлік орталықты «KEGOC» АҚ филиалымен, ЖО ҰДО (Жүйелік оператордың Ұлттық диспетчерлік орталығы), «KEGOC» АҚ Атқарушы дирекциясы, ЖЭТ іргелес филиалдарымен телеақпараттық, диспетчерлік және технологиялық байланыспен қамтамасыз ету саланың энергетикалық объектілері және электр энергетикасының басқа да субъектілері;
 3. жергілікті компьютерлік желілердің жабдықтарын пайдалану және техникалық қызмет көрсету;
 4. жүйелік және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізу, пайдалану және жетілдіру;
 5. автоматтандырылған басқару жүйелерін пайдаланушыларды қажетті және сапалы ақпаратпен уақтылы қамтамасыз ету;
 6. жедел техникалық пайдалану, жөндеу, жаңғырту, техникалық қадағалау арқылы жедел қызмет көрсетуге берілген бағдарламалық-аппараттық құралдардың тиімді, сенімді және сапалы жұмысын қамтамасыз ету.
 7. «KEGOC» АҚ «Солтүстік ЖЭТ» филиалының ақпараттық-телекоммуникациялық кешеніне сапалы және үздіксіз қызмет көрсетуді қамтамасыз ету.

Солтүстік филиалының штат саны: 41 бірлік.

 

Байланыс:
«ЭНЕРГОИНФОРМ» АҚ ОҢТҮСТІК ФИЛИАЛЫ

ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "ЭНЕРГОИНФОРМ"

«Шымкентский Региональный центр» Учреждения «Энергоинформ» образован в июле 2002 года. Советом директоров АО «Энергоинформ» в январе 2011 года принято решение о создании Южного филиала АО «Энергоинформ».

Свидетельство об учетной регистрации филиала от 28.04.2012 г. №103-1958-01-Ф-л

Директор Южного филиала — Корнеев Михаил Юрьевич

Основной целью деятельности филиала является:

-  обслуживание телекоммуникационного оборудования электрических сетей (линий электропередачи и подстанций) сторонних организаций.

Южный филиал расположен в г. Шымкент. Филиал, в соответствии с возложенными на него задачами, выполняет следующие функции:

1) обеспечение надежной и качественной работы средств диспетчерского и технологического управления, автоматизированных систем диспетчерского управления, систем видеонаблюдения филиала АО «KEGOC» «Южные межсистемные электрические сети» (далее – филиал МЭС) в соответствии с лицензиями, имеющимися у АО «Энергоинформ»;

2) обеспечение филиала МЭС и регионального диспетчерского центра телеинформацией, диспетчерской и технологической связью с филиалом АО «KEGOC», НДЦ СО (Национальным диспетчерским центром Системного оператора), Исполнительной дирекцией АО «KEGOC», с сопредельными филиалами МЭС, энергообъектами филиала и другими субъектами электроэнергетики;

3) эксплуатация и техническое обслуживание оборудования локальных вычислительных сетей;

4) разработка, внедрение, эксплуатация и совершенствование системного и прикладного программного обеспечения;

5) своевременное обеспечение пользователей автоматизированных систем управления необходимой и качественной информацией;

6) обеспечение эффективной, надежной и качественной работы предоставленных в эксплуатационное обслуживание программно-аппаратных средств путем оперативной технической эксплуатации, проведения ремонтов, модернизации.

7) обеспечение качественного и бесперебойного обслуживания информационно-телекоммуникационного комплекса филиала «Южные МЭС» АО «KEGOC».

Штатная численность Южного филиала: 40 единиц.

Байланыс:

г. Шымкент, ул. Б. Момышулы, 27

 

Директор филиала

Корнеев Михаил Юрьевич

тел.: 8 (7252) 24 33 80

Заместитель Директора по производству

Каимов Абдулхамид Ильяшевич

тел.: 8 (7252) 24 33 90

сот.тел.:8 707 799 61 10

E-mail:Kaimov@kegoc.kz

Заместитель Директора по развитию

Лим Александр Михайлович

тел.: 8 (7252) 24 33 30

сот.тел.:8 701 145 20 20

E-mail:lim@kegoc.kz

 

Руководитель Производственно-технической группы

Делимбетов Даулет Болатович

тел.:8 (7252) 24 34 16

сот.тел.: 8 701 724 44 94

E-mail:delimbetov@kegoc.kz

«ЭНЕРГОИНФОРМ» АҚ ШЫҒЫС ФИЛИАЛЫ

«Энергоинформның» «Шығыс өңірлік орталығы» 2002 жылдың шілде айында құрылған.

«Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесі 2011 жылдың қаңтарында «Энергоинформ» АҚ Шығыс филиалын құру туралы шешім қабылдады.

Шығыс филиалының директоры – Ниязов Бексұлтан Қанатұлы.

Филиалдың негізгі мақсаты:

 • бөгде ұйымдардың электр желілері жабдықтарына (электр желілері мен қосалқы станциялары) жедел қызмет көрсету.

Шығыс тармағы Өскемен қаласында орналасқан. Филиал өзіне жүктелген міндеттерге сәйкес келесі функцияларды орындайды:

 1. «KEGOC» АҚ «Шығыс жүйеаралық электр желілері» филиалының (бұдан әрі – ЖЭТ филиалы) диспетчерлік және технологиялық басқару құралдарының, диспетчерлік басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің, бейнебақылау жүйелерінің және автоматтандырылған күзет және өртке қарсы дабыл жүйелерінің сенімді және сапалы жұмысын қамтамасыз ету. «Энергоинформ» АҚ иелігіндегі лицензияларға сәйкес;
 2. ЖЭТ филиалы мен өңірлік диспетчерлік орталықты «KEGOC» АҚ филиалымен, ЕҰ ҰДО (Жүйелік оператордың Ұлттық диспетчерлік орталығы), «KEGOC» АҚ Атқарушы дирекциясы, БҒМ іргелес филиалдарымен телеақпараттық, диспетчерлік және технологиялық байланыспен қамтамасыз ету. , саланың энергетикалық объектілері және электр энергетикасының басқа да субъектілері;
 3. жергілікті компьютерлік желілердің жабдықтарын пайдалану және техникалық қызмет көрсету;
 4. жүйелік және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, енгізу, пайдалану және жетілдіру;
 5. автоматтандырылған басқару жүйелерін пайдаланушыларды қажетті және сапалы ақпаратпен уақтылы қамтамасыз ету;
 6. жедел техникалық пайдалану, жөндеу, жаңғырту, техникалық қадағалау арқылы жедел қызмет көрсетуге берілген бағдарламалық-аппараттық құралдардың тиімді, сенімді және сапалы жұмысын қамтамасыз ету.
 7. «KEGOC» АҚ «Шығыс ЖЭТ» филиалының ақпараттық-телекоммуникациялық кешеніне сапалы және үздіксіз қызмет көрсетуді қамтамасыз ету.

Шығыс филиалының штат саны: 65 бірлік

 

Байланыс:

Өскемен қаласы, Бажова көшесі, №67

 

Филиал басқарушысы:

Ниязов Бексұлтан Қанатұлы

 

Директордың даму жөніндегі орынбасары:

Резниченко Денис Геннадьевич

 

Өндірістік-техникалық топтың жетекшісі:

Калинина Елена Владимировна

"ЭНЕРГОИНФОРМ" АҚ ҚАРАҒАНДЫ ФИЛИАЛЫ

КАРАГАНДИНСКИЙ ФИЛИАЛ АО "ЭНЕРГОИНФОРМ"

«Карагандинский Региональный центр» Учреждения «Энергоинформ» образован в июле 2002 года. Советом директоров АО «Энергоинформ» в январе 2011 года принято решение о создании Карагандинского филиала АО «Энергоинформ».

Свидетельство об учетной регистрации филиала от 07.05.2012 г. № 106-1930-01-ф-л

Директор Карагандинского филиала — Котов Александр Александрович

Основной целью деятельности филиала является:

- эксплуатационное обслуживание оборудования электрических сетей (линий электропередачи и подстанций) сторонних организаций.

«Карагандинский РЦ» расположен в г. Караганда. Региональный центр, в соответствии с возложенными на него задачами, выполняет следующие функции:

1) обеспечение надежной и качественной работы средств диспетчерского и технологического управления, автоматизированных систем диспетчерского управления, систем видеонаблюдения и автоматизированной охранно-пожарной сигнализации филиала АО «KEGOC» «Центральные межсистемные электрические сети» (далее – филиал МЭС) в соответствии с лицензиями, имеющимися у АО «Энергоинформ»;

2) обеспечение филиала МЭС и регионального диспетчерского центра телеинформацией, диспетчерской и технологической связью с филиалом АО «KEGOC», НДЦ СО (Национальным диспетчерским центром Системного оператора), Исполнительной дирекцией АО «KEGOC», с сопредельными филиалами МЭС, энергообъектами филиала и другими субъектами электроэнергетики;

3) эксплуатация и техническое обслуживание оборудования локальных вычислительных сетей;

4) разработка, внедрение, эксплуатация и совершенствование системного и прикладного программного обеспечения;

5) своевременное обеспечение пользователей автоматизированных систем управления необходимой и качественной информацией;

6) обеспечение эффективной, надежной и качественной работы предоставленных в эксплуатационное обслуживание программно-аппаратных средств путем оперативной технической эксплуатации, проведения ремонтов, модернизации, технического надзора.

7) обеспечение качественного и бесперебойного обслуживания информационно-телекоммуникационного комплекса филиала «Центральные МЭС» АО «KEGOC».

Штатная численность Карагандинского филиалa: 66 единиц

Байланыс:
Контакты:

г. Караганда, пр. Н.Назарбаева, 64/1

8 (7212) 55-01-98

 

Директор филиала

Котов Александр Александрович

тел.: 8 (7212) 55-02-80

 

Заместитель Директора по производству

Ахтанов Кайрат Асылмуратович

тел.:8 (7212) 55-01-80

 

Заместитель Директора по развитию

Адыханов Саят Амангельдиевич

тел.:8 (7212)55-02-60

сот.тел.:8 702 444 99 50

E-mail:Adykhanov@kegoc.kz

 

Начальник Производственно-технического отдела

Шарафутдинов Тимур Леонардович

тел.:8 (7212)55-02-30

сот.тел.:8 702 321 81 13

E-mail:Sharafutdinov@kegoc.kz

«ЭНЕРГОИНФОРМ» АҚ АЛМАТЫ ФИЛИАЛЫ

 "Энергоинформ" мекемесінің "Алматы өңірлік орталығы" 2002 жылдың шілде айында құрылды.

"Энергоинформ" АҚ Директорлар кеңесі 2011 жылғы қаңтарда "Энергоинформ"АҚ Алматы филиалын құру туралы шешім қабылдады.

Филиалдың есептік тіркеу туралы куәлігі 02.06.2012ж. №33-1910-02-Ф-л

Алматы филиалының директоры-Елесов Шалқар Еділбайұлы

 

Филиал қызметінің негізгі мақсаты:

 • "KEGOC" АҚ "Алматы МЭЖ"филиалының электр желілері (электр беру желілері және қосалқы станциялар) жабдықтарына пайдалану қызметін көрсету.

Алматы филиалы Алматы қаласында орналасқан. Филиал өзіне жүктелген міндеттерге сәйкес мынадай функцияларды орындайды:

 1. "Энергоинформ" АҚ – да бар лицензияларға сәйкес "KEGOC" АҚ-ның "Алматы жүйеаралық электр желілері"АҚ-ның (бұдан әрі-МЭС филиалы) диспетчерлік және технологиялық басқару құралдарының, диспетчерлік басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің сенімді және сапалы жұмысын қамтамасыз ету;
 2. ААЭЖ филиалын және өңірлік диспетчерлік орталықты "KEGOC" АҚ филиалымен, "KEGOC" АҚ Атқарушы дирекциясымен, ААЭЖ іргелес филиалдарымен, филиалдың энергия объектілерімен және басқа да электр энергетикасы субъектілерімен телеақпаратпен, диспетчерлік және технологиялық байланыспен қамтамасыз ету;
 3. жергілікті есептеу желілерінің жабдықтарын пайдалану және техникалық қызмет көрсету;
 4. автоматтандырылған басқару жүйелерін пайдаланушыларды қажетті және сапалы ақпаратпен уақтылы қамтамасыз ету;
 5. жедел техникалық пайдалану, жөндеу жүргізу, жаңғырту, техникалық қадағалау жолымен бағдарламалық-аппараттық құралдарды пайдалану қызметіне ұсынылған тиімді, сенімді және сапалы жұмысты қамтамасыз ету.
 6. "KEGOC" АҚ "Алматы МЭЖ"филиалының ақпараттық-телекоммуникациялық кешеніне сапалы және үздіксіз қызмет көрсетуді қамтамасыз ету.

Алматы филиалының штат саны: 45 бірлік.

Байланыс:

Алматы қаласы, көш. Шевченко, №162/7

 

Филиал басқарушысы:

Елесов Шалкар Едильбаевич 

 

Директордың өндіріс жөніндегі орынбасары:

Макс Артем Георгиевич

«ЭНЕРГОИНФОРМ» АҚ АҚТӨБЕ ФИЛИАЛЫ

Ақтөбе облыстық «Энергоинформ» орталығы 2002 жылы шілдеде құрылған.

«Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесі 2011 жылдың қаңтарында «Энергоинформ» АҚ Ақтөбе филиалын құру туралы шешім қабылдады.

Филиалдың есептік тіркеу туралы куәлігі 23.04.2012ж. №46-1904-01-Ф-л.

Ақтөбе филиалының директоры - Шарыгин Рафаил Явдатович

 

Филиалдың негізгі мақсаты:

 • бөгде ұйымдардың электр желілері жабдықтарына (электр желілері мен қосалқы станциялары) жедел қызмет көрсету.

 

Ақтөбе филиалы Ақтөбе қаласында орналасқан. Филиал өзіне жүктелген міндеттерге сәйкес келесі функцияларды орындайды:

 1. «KEGOC» АҚ «Ақтөбе жүйеаралық электр желілері» филиалының (бұдан әрі – ЖЭТ филиалы) диспетчерлік және технологиялық басқару құралдарының, диспетчерлік басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің, бейнебақылау жүйелерінің және автоматтандырылған күзет және өртке қарсы дабыл жүйелерінің сенімді және сапалы жұмысын қамтамасыз ету. «Энергоинформ» АҚ иелігіндегі лицензияларға сәйкес;
 2. ЖЭТ филиалы мен өңірлік диспетчерлік орталықты «KEGOC» АҚ филиалымен, ЕҰ ҰДО (Жүйелік оператордың Ұлттық диспетчерлік орталығы), «KEGOC» АҚ Атқарушы дирекциясы, БҒМ іргелес филиалдарымен телеақпараттық, диспетчерлік және технологиялық байланыспен қамтамасыз ету. , саланың энергетикалық объектілері және электр энергетикасының басқа да субъектілері;
 3. жергілікті компьютерлік желілердің жабдықтарын пайдалану және техникалық қызмет көрсету;
 4. жүйелік және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, енгізу, пайдалану және жетілдіру;
 5. автоматтандырылған басқару жүйелерін пайдаланушыларды қажетті және сапалы ақпаратпен уақтылы қамтамасыз ету;
 6. жедел техникалық пайдалану, жөндеу, жаңғырту, техникалық қадағалау арқылы жедел қызмет көрсетуге берілген бағдарламалық-техникалық құралдардың тиімді, сенімді және сапалы жұмысын қамтамасыз ету;
 7. «KEGOC» АҚ Ақтөбе қалалық ЖЭТ филиалының ақпараттық-телекоммуникациялық кешеніне сапалы және үздіксіз қызмет көрсетуді қамтамасыз ету.

Ақтөбе филиалының штат саны: 46 бірлік.

 

 

Байланыс:

Ақтөбе қаласы, атқыштар дивизиясының №312 көшесі, №42

тел./факс: 8 (7132) 773949

 

Филиал басқарушысы:

Шарыгин Рафаиль Явдатович

 

Директордың даму жөніндегі орынбасары:

Аизбаев Рустем Жантуреевич

«ЭНЕРГОИНФОРМ» АҚ ҚОСТАНАЙ ФИЛИАЛЫ

КОСТАНАЙСКИЙ ФИЛИАЛ АО "ЭНЕРГОИНФОРМ"

«Костанайский Региональный центр» Учреждения «Энергоинформ» образован в июле 2002 года. Советом директоров АО «Энергоинформ» в январе 2011 года принято решение о создании Костанайского филиала АО «Энергоинформ».

Свидетельство об учетной регистрации филиала от 23.04.2012 г. №36-1937-01-Ф-л

Директор Костанайского филиала — Баженов Константин Анатольевич

Основной целью деятельности филиала является:

- обеспечение качественного и бесперебойного обслуживания информационно-телекоммуникационного комплекса филиала АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС».

Костанайский филиал расположен в г. Костанай. Филиал, в соответствии с возложенными на него задачами, выполняет следующие функции:

1) обеспечение филиала МЭС и регионального диспетчерского центра телеинформацией, диспетчерской и технологической связью с филиалом АО «KEGOC», НДЦ СО (Национальным диспетчерским центром Системного оператора), Исполнительной дирекцией АО «KEGOC», с сопредельными филиалами МЭС, энергообъектами филиала и другими субъектами электроэнергетики;

2) эксплуатация и техническое обслуживание оборудования локальных вычислительных сетей;

3) внедрение, эксплуатация и совершенствование системного и прикладного программного обеспечения;

4) Предоставление услуг, работ по разработке проектной документации, монтажу, техническому обслуживанию, модернизации оборудования в области информационных и телекоммуникационных технологий.

 

Штатная численность Костанайского филиалa: 38 единиц.

Байланыс:
Контакты:

г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 115 корп.3

Email: kst.ei@kegoc.kz

факс: 8 (7142) 999-359

 

 

Заместитель директора по производству

Ивлев Александр Викторович

тел.: 8(7142) 999-369

«ЭНЕРГОИНФОРМ» АҚ АҚМОЛА ФИЛИАЛЫ

АКМОЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ АО "ЭНЕРГОИНФОРМ"

Акмолинский филиал расположен в г.Нур-Султан. Филиал, в соответствии с возложенными на него задачами, выполняет следующие функции:

1) обеспечение надежной и качественной работы средств диспетчерского и технологического управления, автоматизированных систем диспетчерского управления и вычислительной техники филиала АО «KEGOC» «Акмолинские межсистемные электрические сети» (далее – филиал МЭС) в соответствии с лицензиями, имеющимися у АО «Энергоинформ»;

2) обеспечение филиала МЭС и регионального диспетчерского центра телеинформацией, диспетчерской и технологической связью с филиалом АО «KEGOC» НДЦ СО (Национальным диспетчерским центром Системного оператора), Исполнительной дирекцией АО «KEGOC», с сопредельными филиалами МЭС, энергообъектами филиала и другими субъектами электроэнергетики;

3) эксплуатация и техническое обслуживание оборудования локальных вычислительных сетей;

4) внедрение, эксплуатация и совершенствование системного и прикладного программного обеспечения;

5) своевременное обеспечение пользователей автоматизированных систем управления необходимой и качественной информацией;

6) обеспечение эффективной, надежной и качественной работы предоставленных в эксплуатационное обслуживание программно-аппаратных средств путем оперативной технической эксплуатации,  модернизации, технического надзора;

7) обеспечение качественного и бесперебойного обслуживания информационно-телекоммуникационного комплекса филиала АО «KEGOC» «Акмолинские МЭС»;

8) оказание услуг по предоставлению персонала.

Штатная численность Aкмолинского филиалa 90,5 единиц.

Байланыс:
Контакты:

г. Нур-Султан, р/н Байконур, ж/м Ондирис, ул.Ушконыр, здание 3/2

тел.:8 (7172) 31 77 05;

Директор филиала

Ибраимжанов Бахыт Абильдаевич

 8 (7172) 69 33 80

 

Заместитель Директора по развитию

Садыбеков Айдархан Асылханович

сот.тел.:8 775 258 88 88

E-mail:Sadybekov@kegoc.kz

 

Начальник Производственно-технического отдела

Ешмуратов Галымжан Абдрасулович

сот.тел.:8 701 023 81 81

E-mail: Eshmuratov_G@kegoc.kz

«ЭНЕРГОИНФОРМ» АҚ БАТЫС ФИЛИАЛЫ

ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ АО "ЭНЕРГОИНФОРМ"

«Западный Региональный центр» Учреждения «Энергоинформ» образован в июле 2002 года. Советом директоров АО «Энергоинформ» в январе 2011 года принято решение о создании Западного филиала АО «Энергоинформ».

И.о. Директора Западного филиала — Жузенов Серик Заитович

Основной целью деятельности филиала является:

- эксплуатационное обслуживание оборудования электрических сетей (линий электропередачи и подстанций) Национальной электрической сети (НЭС), сторонних организаций;

- проектирование, выполнение работ по монтажу, ремонту, модернизации, телекоммуникационного оборудования;

- проектирование, внедрение автоматизированных систем управления, контроля, мониторинга, учета, диспетчеризации  оборудования.

Западный филиал расположен в г. Атырау. Филиал, в соответствии с возложенными на него задачами, выполняет следующие функции:

1) обеспечение надежной и качественной работы средств диспетчерского и технологического управления, автоматизированных систем диспетчерского управления, систем видеонаблюдения филиала АО «KEGOC» «Западные межсистемные электрические сети» (далее – филиал МЭС) в соответствии с лицензиями, имеющимися у АО «Энергоинформ»;

2) обеспечение филиала МЭС и регионального диспетчерского центра телеинформацией, диспетчерской и технологической связью с филиалом АО «KEGOC», НДЦ СО (Национальным диспетчерским центром Системного оператора), Исполнительной дирекцией АО «KEGOC», с сопредельными филиалами МЭС, энергообъектами филиала и другими субъектами электроэнергетики;

3) эксплуатация и техническое обслуживание оборудования локальных вычислительных сетей;

4) разработка, внедрение, эксплуатация и совершенствование системного и прикладного программного обеспечения;

5) своевременное обеспечение пользователей автоматизированных систем управления необходимой и качественной информацией;

6) обеспечение эффективной, надежной и качественной работы предоставленных в эксплуатационное обслуживание программно-аппаратных средств путем оперативной технической эксплуатации, проведения ремонтов, модернизации, технического надзора.

7) обеспечение качественного и бесперебойного обслуживания информационно-телекоммуникационного комплекса филиала «Западные МЭС» АО «KEGOC».

Штатная численность Западного филиалa: 43 единицы

Байланыс:
Контакты:

г. Атырау, ул. Махамбета Утемисова, 110А

тел.: 8 (7122) 32-45-05

 

Руководитель Производственно-технической группы

Жузенов Серик Заитович

тел.:8 (7122) 55-23-90

сот.тел.: 8 701 659 79 29

E-mail: Zhuzeov@atyrau.kegoc.kz